O odnowie

Odnowa W Duchu Świętym – Sekta, Czy Wspólnota Katolicka? Drukuj

Jak powstała Odnowa w Duchu Świętym?

Symbol Ducha Świetego - PieczęćNa początku XX wieku w kościołach protestanckich dało się zauważyć charyzmatyczne ożywienie, które w latach 60. zaowocowało powstaniem w Kościele katolickim pierwszych grup Odnowy Charyzmatycznej. Dziś już miliony chrześcijan różnych wyznań doświadczyło „chrztu w Duchu Świętym”.

Znane z czasów apostolskich ożywienie charyzmatyczne pojawiło się ponownie na początkach XX wieku, w kilku miejscach kuli ziemskiej (Armenia, Stany Zjednoczone, Walia, Indie) w tym samym czasie, niezależnie od siebie. Pierwsze udokumentowane świadectwo chrztu w Duchu Świętym pochodzi z metodystycznej Szkoły Biblijnej pastora Charlesa Parhama w Topeka (stan Kansas) z dnia nowego roku 1901.

Jednak klasyczny ruch zielonoświątkowy zapoczątkował inny kaznodzieja metodystyczny, czarnoskóry pastor M. J. Seymour. Dowodził on, że istnieją dwa chrzty: z wody – (na odpuszczenie grzechów) oraz w Duchu, któremu towarzyszyć musi koniecznie dar języków (Kościół katolicki naucza w tej kwestii inaczej). Doświadczenie chrztu w Duchu Świętym było niejednokrotnie ośmieszane. Sprawiło to, że zaczęły powstawać kościoły zielonoświątkowe, grupujące ludzi otwartych na nadzwyczajne działanie Ducha Świętego, odcinających się jednak od innych, nie charyzmatycznych kościołów.

Kościół katolicki, obserwując ożywienie charyzmatyczne w kościołach protestanckich, nie mógł pozostać wobec niego obojętny. Podczas obrad Soboru Watykańskiego II w 1963 r. poważna dyskusja teologiczna dotyczyła charyzmatów. Owocem jej było zamieszczenie w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium zapisu o tym, że Duch Święty prowadzi i uświęca Kościół nie tylko przez sakramenty i posługi, ale również udzielając wiernym szczególnych, szeroko rozpowszechnionych łask (charyzmatów) w celu odnowy i rozbudowy Kościoła. Szczególną rolę przy wprowadzeniu powyższego zapisu odegrał kardynał z Belgii ks. Leon J. Suenens.

Symbol Przymierza Boga z ludźmi - TęczaPierwszym spektakularnym doświadczeniem wylania Ducha Świętegobyły wydarzenia z 17-19 lutego 1967, w których uczestniczyli studenci i pracownicy naukowi Uniwersytetu Duquesne w Stanach Zjednoczonych. W czasie spotkań mających na celu rozważanie Pisma Świętego i wspólną modlitwę, przy udziale przedstawicieli braci odłączonych, pierwsi katolicy przeżyli chrzest w Duchu Świętym i modlitwę w językach. Od tego czasu Odnowa Charyzmatyczna ogarnęła bardzo szybko wszystkie kontynenty.

Osoby, którzy otrzymały chrzest w Duchu Świętym pozostali w większości w Kościele katolickim. Tym sposobem powstał ruch o charakterze ekumenicznym, gdyż doświadczenie wylania Ducha Świętego znane jest już milionom chrześcijan różnych wyznań. Od czasu swych początków ruch charyzmatyczny rozrósł się, okrzepł i stał się zjawiskiem zaakceptowanym przez Kościół katolicki.

Źródło: http://odnowa.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=55&Itemid=134

Idea Odnowy w Duchu Świętym

„Odnowa w Duchu Świętym w Kościele katolickim, zwana także Katolicką Odnową Charyzmatyczną, nie jest jednolitym ruchem o zasięgu światowym. W odróżnieniu od większości ruchów nie ma jednego założyciela, lub grupy założycieli, nie ma też listy członków.

Duch Święty - symbol - WiatrJest to wysoce zróżnicowany zespół jednostek i grup podejmujących różne działania, często od siebie niezależne, na różnym etapie rozwoju i o różnorodnie rozłożonych akcentach

Te osoby i grupy łączy to samo doświadczenie. Stawiają sobie one również te same cele” (fragment preambuły Statutów Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej – ICCRS).

Ruch charyzmatyczny opiera się na założeniu, że chrześcijanie – podobnie jak w Kościele pierwotnym – są obdarowywani charyzmatami, którymi służą ku zbudowaniu wspólnoty Kościoła. Odnowa w Duchu Świętym gromadzi wielu ludzi świeckich w różnym wieku i z różnych środowisk, odnajdujących dzięki niej swoje miejsce w Kościele i świecie. Osoby te tworzą grupy modlitewne, liczące od kilku do kilkuset członków. Łączy ich chrzest w Duchu Świętym – podstawowe doświadczenie wiary, znane pierwszym chrześcijanom.

Grupy modlitewne spotykają się co tydzień na dwu-trzygodzinnych spotkaniach modlitewnych, których głównym elementem jest głośna, żywa modlitwa. Mają one najczęściej strukturę otwartą, lecz pewne elementy spotkania powtarzają się: zaproszenie Ducha Świętego do prowadzenia spotkania, uwielbienie Boga (ten rodzaj modlitwy przeważa), słuchanie Słowa Bożego, nauczanie, osobiste świadectwo życia niektórych uczestników spotkania. Na spotkaniach modlitewnych ujawniają się charyzmaty. Grupy modlitewne prowadzone są najczęściej wspólnie przez duszpasterza i zespół świeckich animatorów z liderem na czele; spotkania odbywają się zwykle przy parafii.

 

Czy „odloty” w Odnowie są nadzorowane?

Moc Ducha Świętego w darze UzdrawianiaOd 1997 przy Krajowym Zespole Koordynatorów działa Komisja Teologiczna. Jej zadaniem jest troska o wierność Odnowy oficjalnej nauce Kościoła. Komisja w swoich dokumentach rozstrzyga pojawiające się w Odnowie teologiczne wątpliwości, poleca też wartościowe materiały formacyjne.

… Komisja Teologiczna powstała z inicjatywy Krajowego Zespołu Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym. Koordynatorzy dostrzegli potrzebę powołania zespołu teologów, którzy mogliby w razie pojawiających się problemów dać ich wykładnię w świetle nauczania Kościoła. Koordynatorom zależało na tym, by formacja w grupach odzwierciedlała rzeczywistą wiarę Kościoła, a nie czyjeś indywidualne przekonania, czy zapożyczenia niekatolickie.

Jesienią 1997 r. Krajowy Zespół Koordynatorów powołał do życia Komisję Teologiczną. Do udziału w niej zostali zaproszeni: ks. Roman Pindel – biblista z Krakowa, ks. Mirosław Cholewa – dogmatyk i ojciec duchowny WSD w Warszawie, ks. Mirosław Nowosielski – psycholog i wychowawca WSD w Łowiczu, ks. Józef Górzyński – liturgista z Warszawy, oraz ks. Wojciech Nowacki – dogmatyk z Łomży, który został jej przewodniczącym.

Komisja została zaprezentowana odpowiedzialnym i animatorom podczas pierwszego dnia IV Kongresu Odnowy w Duchu Świętym na Jasnej Górze w 1998 r. Komisja zaprezentowała wówczas kilka cennych pomocy formacyjnych i podjęła próbę odpowiedzi na zebrane wśród odpowiedzialnych pytania. Na rozstrzygnięcie wszystkich wątpliwości zabrakło jednak czasu, Komisja postanowiła więc opublikować odpowiedzi na najważniejsze kwestie na łamach Zeszytów Odnowy w Duchu Świętym.

Po wybraniu ks. Wojciecha Nowackiego na przewodniczącego Krajowego Zespołu Koordynatorów 21 listopada 1999 przewodniczącym Komisji został ks. Józef Górzyński z Warszawy., a obecnie przewodniczącym Komisji Teologicznej jest ks. dr Mirosław Cholewa.

Źródło: http://odnowa.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=63&Itemid=142

Jak znaleźć wspólnotę w swoim mieście? Sprawdź tutaj [kliknij]

Jan Paweł II o Odnowie w Duchu Świętym

Autor: Jan Paweł II

Przytoczymy w tym krótkim opracowaniu fragmenty wypowiedzi Ojca Świętego Jana Pawła II z pierwszego dziesięciolecia jego pontyfikatu. Wybrane zdania pokazują nam, jaki kierunek chciał nadać Odnowie Jan Paweł II. Myślę, że liderzy i animatorzy powinni wziąć sobie te słowa do serca. A następnie, prowadzić formację w swoich wspólnotach w taki sposób, aby akcentowała to, czego oczekuje od Odnowy Stolica Apostolska.

Bł. Jan Paweł II

Pod koniec swojej pierwszej Adhortacji Apostolskiej Catechesi Tradendae (1979) Jan Paweł II napisał „Odnowa w Duchu będzie prawdziwa i da Kościołowi prawdziwą płodność nie przez to, że wzbudzi nadzwyczajne dary i charyzmaty, lecz przez to, że na zwykłych ścieżkach życia doprowadzi jak najwięcej wiernych do cierpliwego, pokornego i wytrwałego wysiłku, by coraz lepiej poznać tajemnicę Chrystusa i świadczyć o niej” (n.72). Adhortacja nie mówi bezpośrednio o Odnowie w Duchu Świętym, ale o nowym wietrze w katechizacji, który dotyczy wszystkich, ponieważ obowiązek katechizowania dotyczy każdego, zaś wewnętrznym nauczycielem przy katechizowaniu jest Duch Święty. A jednak Ojciec Święty użył sformułowania „Odnowa w Duchu Świętym”. W późniejszym przemówieniu do wspólnot charyzmatycznych Ojciec święty powtórzy te słowa. Nadają one kierunek wspólnotom Odnowy, dają im misję, którą zawsze posiadali ci, których obdarowuje Duch Święty, ponieważ obdarowanie jest dla wspólnego dobra.

23 listopada 1980 roku przybyli do Rzymu, do Jana Pawła II pielgrzymi z włoskich wspólnot charyzmatycznych. Zostali powitani przez papieża słowami św. Pawła „gorąco pragnąłem Was zobaczyć, aby wam użyczyć nieco daru duchowego dla waszego umocnienia, to jest abyśmy się u was nawzajem pokrzepili wspólną wiarą – waszą i moją” (Rz 1,11-12). Jan Paweł II mówił o rozlaniu Ducha Świętego na ludzi świeckich, który sprawia w nich pogłębienie więzi z Chrystusem. Dlatego dobre jest poświęcanie szczególnej uwagi działaniu Ducha Świętego przez ruch Odnowy w Duchu Świętym – bo Duch prowadzi do Syna i Ojca. Przemówienie zakończył papież błogosławieństwem udzielonym nie tylko zebranym w Rzymie, ale wszystkim członkom ruchu Odnowy w Duchu Świętym.

Podczas IV Międzynarodowego Kongresu Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej w Rzymie w 1981 r. Jan Paweł II nawiązał do słów Pawła VI, który określił Odnowę jako „szansę dla Kościoła i świata”. Papież wyraził radość, że czas potwierdza tę nadzieję. Podczas tego przemówienia powiedział bardzo ważne słowa uznania dla Odnowy w Duchu Świętym: „Kościół dostrzega owoce waszego oddania modlitwie, pogłębienia dążenia do świętości i miłości Słowa Bożego. (…) Widzieliśmy również przejawy waszej wielkoduszności w sprawiedliwym i miłosiernym dzieleniu się Bożymi darami z nieszczęśliwymi tego świata.” Po tych słowach Ojciec święty wytyczył kierunki dla liderów Odnowy charyzmatycznej: przykład życia modlitwą, jedność z biskupami, podejmowanie formacji teologicznej, przemyśleniu roli kapłanów we wspólnotach.

Jan Paweł II o Odnowie w Duchu ŚwiętymJan Paweł II rozpoczął VI Międzynarodowy Kongres Katolickiej Odnowy Charyzmatycznejw Rzymie w 1987 r. słowami: „Zapewniam Was, że wasza miłość do Chrystusa i otwartość na Ducha Prawdy są najcenniejszym świadectwem misji Kościoła w świecie”. To jest cecha ludzi żyjących w Duchu – trwać w misji – podobnie jak realizowali misję Kościoła chrześcijanie czasów apostolskich. Jest to także zadanie dla kapłanów zajmujących się Odnową oraz dla liderów i animatorów, aby członków Odnowy formować w kierunku nakreślonym przez Ojca Świętego. W dalszych słowach Jan Paweł II uznał, że w roku 1987 obchodziliśmy dwudziestolecie Odnowy w Duchu Świętym w Kościele katolickim, przyjmując jako początek wydarzenia na uniwersytecie w Pittsburgu z 6 stycznia 1967 r.

W Adhortacji Apostolskiej Christifideles Laici z 1988 r. Jan Paweł II mówi, że rozmaitość charyzmatów w Kościele jest odpowiedzią Boga na potrzeby człowieka, świata i Kościoła i w tym kontekście charyzmaty powinny być używane. W naszych czasach możemy oglądać rozkwit różnych charyzmatów wśród mężczyzn i kobiet, zwłaszcza świeckich. Obfitość tych charyzmatów jest rozmaita, a katalogi podane przez św. Pawła niepełne, gdyż w historii Kościoła pojawiają się wciąż nowe charyzmaty. Świeccy winni przyjmować je z wdzięcznością i przez całe życie podchodzić do nich z głębokim poczuciem odpowiedzialności, bo korzystający z darów Ducha Świętego są odpowiedzialni za wspólnotę Kościoła. Ważne, aby świeccy pamiętali, że ten sam Duch, który udziela charyzmatów, również kieruje Kościołem i mu przewodzi. Dlatego też charyzmaty są zawsze ku pożytkowi wspólnoty – jeśli nie bezpośredniemu, to pośredniemu.

Opracował  o. Remigiusz Recław SJ

Źródło: http://www.odnowa.jezuici.pl/szum/animatorzy-i-liderzy-mainmenu-34/dokumenty-mainmenu-78/90-jan-pawe-ii-o-odnowie-w-duchu-witym

Biskup Bronisław Dembowski – biskup Odnowy w Duchu Świętym – Krajowy Duszpasterz Odnowy

ks. bp Bronisław Dembowski

Biskup Bronisław Dembowski

Ks. bp Bronisław Dembowski (ur. 2 października 1927 w Komorowie, powiat Ostrów Mazowiecki). Był biskupem ordynariuszem diecezji włocławskiej w latach 1992-2003. Jest profesorem Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie.
Ks. Bp. Bronisław Dembowski wstąpił do seminarium duchownego w Warszawie w 1950 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 23 sierpnia 1953 r. od kardynała Stefana Wyszyńskiego. W 1961 uzyskał doktorat w zakresie filozofii teoretycznej. Od końca 1956 r. do marca 1992 był rektorem kościoła św. Marcina na ul. Piwnej w Warszawie. 25 marca 1992 r. została ogłoszona decyzja Ojca św. Jana Pawła II o mianowaniu ks. Dembowskiego Biskupem Włocławskim.

Współprzewodniczący Komisji Mieszanej do spraw Dialogu Teologicznego między Kościołem Rzymskokatolickim i Kościołem Starokatolickim Mariawitów.

Bp Bronisław Dembowski jest Krajowym Duszpasterzem Odnowy, członkiem Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej (ICCRS). W 1976 roku założył w Warszawie jedną z pierwszych grup Odnowy w Polsce – „Maranatha”.

Źródło: http://www.odnowa.jezuici.pl/szum/animatorzy-i-liderzy-mainmenu-34/postacie-odnowy-mainmenu-90/167-ks-bp-bronisaw-dembowski

Nauczanie biskupa Bronisława Dembowskiego na temat Odnowy w Duchu Świętym na podstawie dokumentów soborowych (Dokumenty z Malines) (Włocławek, 22.03. 98)

Biskup Bronisław DembowskiZ wielką radością przyjąłem wiadomość, że Wydawnictwo M przystąpiło w roku poświęconym Duchowi Świętemu do wydania Dokumentów z Malines niezmiernie ważnych dla właściwego rozwoju Odnowy w Duchu Świętym, inaczej zwanej Odnową charyzmatyczną. Ruch Odnowy charyzmatycznej pod pewnym względem można porównać z Ruchem Liturgicznym, Biblijnym, czy Ekumenicznym. Zawsze potrzebne były ruchy, czyli działanie zaangażowanych chrześcijan promujących pewne niedoceniane w danym czasie ważne wartości, istotne dla całego chrześcijaństwa. Przypomnijmy choćby św. Franciszka i ruch franciszkański, mający wielką wagę nie tylko dla Średniowiecza. Liturgia, Biblia i Ekumenizm są wartościami całego chrześcijaństwa, ale nie zawsze były doceniane, dlatego potrzebne były i są ruchy przypominające i opracowujące właściwe posługiwanie się nimi. Podobnie charyzmatyczność cechuje całe chrześcijaństwo, ale dość często była nie doceniana i niezbyt dobrze rozumiana, co prowadziło albo do zapomnienia o charyzmatach, albo do niewłaściwego ich traktowania w Kościele. Dokumenty z Malines jasno określają teologiczne podstawy i pastoralne znaczenie Odnowy charyzmatycznej, ułatwiają jej zrozumienie i przestrzegają przed możliwymi wypaczeniami. W znacznej mierze są one dziełem zmarłego dnia 6 maja 1996 roku w wieku 92 lat kard. Suenensa, o którym słusznie się mówi, iż był jednym z architektów Soboru Watykańskiego II. Pod jego wpływem w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele Lumen gentium umieszczony został ważny tekst o charyzmatach, w którym między innymi czytamy: „A ponieważ charyzmaty, zarówno najznamienitsze, jak i te bardziej pospolite a szerzej rozpowszechnione, są nader sposobne i pożyteczne dla potrzeb Kościoła, przyjmować je należy z dziękczynieniem i ku pociesze. O dary zaś nadzwyczajne nie należy ubiegać się lekkomyślnie ani zarozumiale spodziewać się po nich owoców apostolskiej działalności; sąd o ich autentyczności i o właściwym wprowadzaniu ich w czyn należy do tych, którzy są w Kościele przełożonymi i którzy szczególnie powołani są, by nie gasić Ducha, lecz doświadczać wszystkiego i zachowywać to, co dobre (por. 1 Tes 5,12 i 19-21)” (LG 12). Tekst ten w pewnym sensie umożliwił powstanie Odnowy charyzmatycznej w Kościele katolickim. Kard. Leon Joseph Suenens w 1975 roku osobiście przekonał Ojca Świętego Pawła VI do tego ruchu. Od tego czasu z woli Papieża ” towarzyszy!” Odnowie. W 1978 roku pod jego patronatem zorganizowane zostało w Rzymie Międzynarodowe Biuro Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej – The International Catholic Charismatic Renewal Office – ICCRO. Kard. Suenens opiekował się pracami ICCRO do 1984 roku, kiedy to Jan Paweł II przekazał ten obowiązek biskupowi Cordesowi, Wiceprzewodniczącemu Papieskiej Rady ds. Świeckich. ICCRO Biskup Bronisław Dembowskiprzekształcone zostało w Międzynarodowe Służby Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej – The International Catholic Charismatic Renewal Services – ICCRS, których statuty zostały zatwierdzone przez Papieską Radę ds. Świeckich 15 września 1993 roku. Następcą bpa Cordesa jest teraz bp Stanisław Ryłko, sekretarz tejże Rady. Właśnie żeby wypracować właściwy sąd o autentyczności pojawiających się w Odnowie charyzmatów i żeby służyć dobrą radą szybko rozwijającemu się ruchowi, kard. Suenens zaproponował kilku dobrym teologom, aby tej sprawie poświęcili więcej uwagi i zaprosił do Malines w Belgii w maju 1974 roku, małą międzynarodową grupę teologów i świeckich liderów Odnowy. Wśród konsultantów teologicznych znaleźli się między innymi Yves Congar OP, autor monumentalnego dzieła: Wierzę w Ducha Świętego (wyd. francuskie w 1979, wyd. polskie w 1995-1996) i Joseph Ratzinger, obecnie kardynał Prefekt Kongregacji Nauki i Wiary. Dzięki pracy tej grupy powstał w 1975 roku I Dokument z Malines obecnie wydawany po polsku po raz drugi pod tytułem: Teologiczne i duszpasterskie wskazówki dotyczące Odnowy charyzmatycznej w Kościele katolickim. Możemy mieć pełne zaufanie do sądu tak wytrawnych teologów. Pozostałe Dokumenty z Malines kard. Suenens opracowywał zasadniczo sam z jednym wyjątkiem. Mianowicie III Dokument pt. Odnowa w Duchu Świętym a służba człowiekowi powstał we współpracy z arcybiskupem Helder Camarą, prawdziwie biskupem ubogich. Ukazuje on potrzebę zaangażowania się w służbę dla ludzi. Bez tego zaangażowania wszelka odnowa życia chrześcijańskiego jest niepełna. II Dokument z Malines pt. Ekumenizm a Odnowa charyzmatyczna odpowiada na istotnie ważną potrzebę ekumenizmu, ponieważ Odnowa zaczęła się od spotkań modlitewnych z członkami Kościołów Zielonoświątkowych i nadal często praktykuje wspólną modlitwę z chrześcijanami innych wyznań. Dlatego koniecznie potrzebne jest właściwe ustawienie tego ekumenicznego zaangażowania, co jest niemożliwe bez poprawnej odpowiedzi na pytanie, czym jest Kościół Chrystusowy. Wspólna modlitwa wielbiąca Boga oraz wspólne świadectwo (do czego 31 maja 1997 roku zachęcał Jan Paweł II we Wrocławiu w czasie 46 Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego) nie mogą prowadzić do indyferentyzmu, a niestety to się czasem zdarza. W IV Dokumencie z Malines – Odnowa w Duchu Świtym i moce ciemności kard. Suenens daje wskazówki i pomoc dla znalezienia pewnej drogi pomiędzy dwoma niebezpieczeństwami: niedocenianiem obecności Złego Ducha w świecie, a Biskup Bronisław Dembowskizwalczaniem go bez rozeznania i koniecznych kościelnych gwarancji. Dokument ten na pewno będzie pomocą dla duszpasterstwa, w którym coraz częściej spotykamy się z nie zawsze uzasadnioną prośbą o egzorcyzmy. Spotykamy się też niekiedy z brakiem właściwego rozeznania w tej trudnej dziedzinie. Ostatni V Dokument z Malines ogłoszony 2 lutego 1985 roku p.t. Kult mojego ja i moja wiara rozważa zasadniczy problem stosunku natury do łaski. Chce dopomóc w uniknięciu współcześnie częstego naturalistycznego niedoceniania roli łaski w życiu człowieka. Wszystkie te Dokumenty w sposób jasny i przystępny omawiają podstawowe problemy życia chrześcijańskiego. Dlatego mogą mogą być wielką pomocą we właściwym prowadzeniu grup modlitewnych Odnowy w Duchu Świętym, gdyż do nich są przede wszystkim przez Autora skierowane. Będą też pomocą dla wszystkich pragnących pogłębienia swego życia chrześcijańskiego. Mam także nadzieję, że przyczynią się do prostowania zdarzających się niekiedy negatywnych sądów o Odnowie opartych zwykle na nieporozumieniach i krzywdzących uogólnieniach. Pragnę jeszcze przypomnieć udział kard. Suenensa w I Ogólnopolskim Kongresie Odnowy w Duchu Świętym, jaki odbył się na Jasnej Górze w dniach od 14 do 16 października 1983 roku. W swej konferencji podkreślał, że każda nazwa Odnowy ma swoje braki, ale woli on nazywać ją Odnową w Duchu Świętym, a nie Odnową charyzmatyczną, bowiem na mocy sakramentu chrztu i bierzmowania każdy jest obdarowany charyzmatami, tylko nie każdy zdaje sobie z tego sprawę. Jednocześnie podkreślał, że każda odnowa wiary jest dziełem Ducha Świętego. Kardynał mówił też, że trzeba wrócić do Wieczernika. Tam jest serce Odnowy. Tam nastąpił „chrzest w Duchu Świętym” Apostołów, wielkie obdarowanie łaskami potrzebnymi do ewangelizowania. Pierwszym i najwspanialszym darem jest Duch Święty, który daje cnoty teologalne: wiarę, nadzieję i miłość. One – ożywione – Biskup Bronisław Dembowskikształtują życie chrześcijanina. Na drugim miejscu są charyzmaty, dary darmo dane dla budowania wspólnoty Ciała Chrystusowego, którym jest Kościół we wszystkich jego wymiarach. Odnowa prowadzi do uświadomienia sobie otrzymanych darów. Jest poruszeniem Ducha Świętego skierowanym do każdego człowieka, duchownego czy świeckiego, aby ożywić otrzymane charyzmaty dla chrześcijańskiego kształtowania życia we wspólnocie Kościoła. Dzięki Odnowie mówił kardynał jezuita staje się lepszym jezuitą, dominikanin lepszym dominikaninem, małżonek lepszym mężem, w ogóle chrześcijanin lepszym chrześcijaninem. Grupy modlitewne mają trwać w Wieczerniku, modlić się w oczekiwaniu na „chrzest w Duchu Świętym”, który jest odnowieniem i pogłębieniem tego, co stało się w czasie chrztu i bierzmowania. Potem jednak mają wyjść z Wieczernika i głosić Ewangelię aż po krańce ziemi. Słuchając jego słów wiedzieliśmy, że nasze doświadczenie Odnowy nie stawia nas gdzieś na marginesie Kościoła, ale jesteśmy w jego sercu. Bogu dziękuje, że dane mi było spotkać Kardynała Suenensa. Wyrażam swoją wielką radość z ukazania się Dokumentów z Malines.

Całym sercem polecam je uczestnikom spotkań modlitewnych Odnowy w Duchu Świętym i jej animatorom, a także wszystkim duszpasterzom.

+ Bronisław Dembowski

biskup włocławski
Krajowy Duszpasterz Odnowy w Duchu Świętym
Włocławek, 22.03. 98

Źródło: http://www.nowylud.pl/czytelnia/iccrs/Dokumenty_z_Malines.pdf


WYŻSZA TEMPERATURA POBOŻNOŚCI

Wywiad z BPEM BRONISŁAWEM DEMBOWSKIM, Krajowym Duszpasterzem Odnowy w Duchu Świętym, włocławskim biskupem seniorem

Jak określiłby ksiądz Biskup główny cel Odnowy w Duchu Świętym?

Odnowa w Duchu Świętym - radość uwielbieniaOdnowa w Duchu Świętym zrodziła się jako spontaniczne ożywienie wiary. Celem jej jest właśnie ożywienie wiary, uwielbienie Boga przez wspólnotę modlitewną i różnego rodzaju działalność ewangelizacyjna.

Jaka jest różnica pomiędzy Odnową w Duchu Świętym a innymi wspólnotami w Kościele?

Bardzo dużo różnych wspólnot miało swoich założycieli, którzy dawali tworzonej wspólnocie program formacji i działania. Tak było z ruchem Światło-Życie, Focolari, Neokatechumenatem i innymi. Odnowa w Duchu Świętym nie miała założyciela. Wiemy, gdzie powstała, ale ci, którzy byli w niej od początku, nigdy nie uważali się zazałożycieli. Są ewentualnie animatorami, liderami czegoś, co powstawało spontanicznie, jak wierzymy, z natchnienia Ducha Świętego. To ożywienie wiary jest bardzo ważne. W Kościele rzymsko-katolickim zaczęło się to w 1967 roku w Stanach Zjednoczonych. Z tym ruchem spotkałem się w 1975 roku. Wówczas bardzo mnie ujęło kilka rzeczy. Podczas spotkań modlitewnych widziałem osobisty stosunek ludzi do Boga. Ich modlitwa uwielbienia była radością, ale nie zabawą i płytką wesołością. Nawet modlitwa za zmarłego trzydziestolatka, o którą prosiła jego matka, zakończyła się radosnym uwielbieniem Boga. Matka dziękowała za życie wspaniałego syna, który dawał świadectwo wiary i na pewno jest w radości zmartwychwstania, w radości życia wiecznego. W tej modlitwie były również łzy tej ujęła, to cztery proste zasady życia chrześcijańskiego. Po pierwsze: indywidualna modlitwa świeckich co najmniej kwadrans dziennie. Po drugie: studium – każdego tygodnia powinieneś około dwóch godzin zajmować się Pismem Świętym i religijnymi książkami. Po trzecie: przynajmniej raz Odnowa w Duchu Świętym - radość uwielbieniaw tygodniu masz brać udział w spotkaniu modlitewnym i w życiu Kościoła (a więc niedzielna Msza święta i sakramenty). Po czwarte: traktować swoją pracę zawodową jako służbę, a nie jako robienie sukcesu. Są to więc cztery zasady życia chrześcijańskiego, które uważam za bardzo ważne.
Ruchy, jakie są w Kościele, można podzielić na dwie grupy. Jedną grupę stanowią te, które powstają, bo trzeba załatwić jakąś sprawę, np.: Ruch Trzeźwości. I potem do tego dołącza się formacja i modlitwa, bez których nic się nie zrobi. Drugą grupę stanowią ruchy, które powstają ze względu na to, że chcemy uczcić Boga, a więc skierowane są najpierw ku Bogu, a potem rodzi się zaangażowanie w odnowę życia doczesnego, w jakieś dzieła. Ruch Odnowy w Duchu Świętym należy do tej drugiej grupy. Coraz częściej jednak angażuje się w różne służby, które zostają mu przedstawione. Na przykład w Polsce członkowie Odnowy w Duchu Świętym, gdy się stworzyła możliwość współpracy z kapelanami więziennymi po upadku komunizmu, zaangażowali się w działalność ewangelizacyjną w więzieniach. Powstało Bractwo Więzienne, którego człon zasadniczy właśnie oni stanowili.

Co Odnowa w Duchu Świętym wniosła do Kościoła?

Odnowa w Duchu Świętym - radość uwielbieniaMyślę, że wyższą temperaturę pobożności, ożywienie wiary. Problem polega bowiem na tym, że nasze chrześcijaństwo i stosunek do Boga bywa formalistyczny. Odnowa w Duchu Świętym odnawia własną osobistą relację do Pana Boga.

Jak ksiądz Biskup doświadcza działania Ducha Świętego w swoim życiu?

Jeżeli jest we mnie jakieś ożywienie wiary, to zawdzięczam je Odnowie w Duchu Świętym. Duch Święty działa w sposób niewidzialny, niewidoczny. Wiatr wieje, kędy chce. W StanachZjednoczonych przeszedłem Seminarium Życia w Duchu Świętym, podczas którego modlono się nade mną o wylanie Ducha Świętego, czyli o tak zwany Chrzest w Duchu Świętym. Od tamtej pory łatwiej mi w nauczaniu mówić w sposób bardziej osobisty.

Jak współpracować z Duchem Świętym, charyzmatami, by nasze życie wydało owoce?

Każdy z nas jest obdarzony charyzmatami dla budowania Ciała Chrystusowego, którym jest Kościół. Chodzi o to, że trzeba kochać Kościół, kochać ludzi, chcieć służyć i charyzmaty się znajdą. Pan Bóg daje tak, jak chce, kiedy chce, komu chce.

Jaka jest rola modlitwy wstawienniczej?

Odnowa w Duchu Świętym - radość uwielbieniaMamy przykłady modlitwy wstawienniczej z Pisma Świętego, choćby modlitwa Mojżesza. Jest bardzo ważne uznanie swojej zależności od Boga. Ważna jest modlitwa z wiarą w jakiejś intencji i Pan Bóg odpowiada, tylko nie zawsze tak, jakby ktoś chciał. Czasami dyktujemy Panu Bogu, jaki ma być skutek tej modlitwy, a powinniśmy wołać: „Twoja wola niech się stanie”.

Co ksiądz Biskup odpowiedziałby osobom, które negują Odnowę w Duchu Świętym?

Jak można negować rzeczywistość? W Polsce jest około 800 grup, które pogłębiają wiarę i płynącą stąd radość nawet w trudnych sytuacjach.

Są jednak osoby, które zaprzeczają istnieniu charyzmatów we współczesnym Kościele, twierdząc, że były one jedynie w początkach Kościoła.

Na ten temat wypowiedział się już Sobór Watykański II. W Konstytucji Dogmatycznej o Kościele – Lumen gentium, w punkcie 12, wyraźnie Odnowa w Duchu Świętym - radość uwielbieniapowiedział, że o nadzwyczajne charyzmaty nie należy się nieroztropnie starać, ale jednocześnie nie należy ich odrzucać. Św. Jan Chryzostom niegdyś powiedział, że na początku były charyzmaty, bo była słaba wiara, a teraz wiara jest tak mocna, że nie potrzebujemy charyzmatów. W XXI wieku jednak bardzo potrzebujemy charyzmatów. Jeżeli chodzi o dar języków, śpiew bezpojęciowy, to na ten temat wypowiedział się św. Augustyn. Jak ktoś przeżywa radość, to śpiewa bez pojęć i komu bardziej przysługuje taka modlitwa, jak nie niewypowiedzianemu Bogu? W brewiarzu wGodzinie czytań na św. Cecylię (22 listopada) każdy może to przeczytać.

Jak poznać, pokochać i naśladować Jezusa?

Poznać Jezusa to kontemplować Jego Oblicze. Jeżeli sobie uświadomimy, że Pan Jezus za mnie i za ciebie umarł na krzyżu, grzechy nasze poniósł na krzyż, bo nas miłuje, to odpowiemy umiłowaniem Go. Miłość zaś wyraża się w posłuszeństwie. Naśladować Jezusa mamy w Jego ofierze i służbie Bogu i braciom.

Co ks. Biskup doradziłby tym wszystkim, którzy nie doświadczyli w swym życiu osobistego zesłania Ducha Świętego, a chcieliby Go doświadczyć?

Odnowa w Duchu Świętym - radość uwielbieniaBy prosili Boga o dar Ducha Świętego i jeżeli wiedzą, że istnieje jakaś dobrze prowadzona grupa modlitewna, żeby do niej dołączyli. Wiara jest przekazywana przez środowisko, człowiek to istota społeczna. Bywa tak, że środowisko rodzinne, które jest stworzone po to, by przekazywać wiarę, nie przekazuje jej. Trzeba wobec tego tworzyć środowiska, które żyją wiarą. Spotkanie z takim środowiskiem jest wielkim błogosławieństwem.

Dlaczego w sposób szczególny świętujemy w Kościele Zesłanie Ducha Świętego?

Odnowa w Duchu Świętym - radość uwielbieniaPięćdziesiątnica to było święto Starego Testamentu. W pięćdziesiątym dniu po wyjściu z niewoli egipskiej doszli Izraelici do góry Horeb i tam otrzymali Dekalog. Było to więc święto ustanowienia prawa i jednocześnie dziękczynienia za plony i zbiory. Ten dzień wybrał Bóg na zesłanie Ducha Świętego, czyli narodziny Kościoła, narodziny nowego Prawa – prawa miłości:Przykazanie nowe daję wam,abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem (J 13, 34).
Rozmowę przeprowadziły Anna Jakubowska i Katarzyna Wysocka.
Tekst został autoryzowany.
Wywiad pochodzi z pisma „Posłanie” nr 5/2004
Źródło: http://poslanie.torun.pl/czytelnia/index.php?strona=wywiady-7⊂=1