O nas

Wspólnota  „ZIARNKO GORCZYCY”

Kim jesteśmy?

Odnowa w Duchu Świętym jest zgromadzeniem o charakterze religijnym zrzeszającym ludzi wierzących, którzy we wspólnocie pragną rozwijać swoje życie według norm ewangelicznych i przyczyniać się do charyzmatycznej odnowy wspólnoty Kościoła Chrystusowego.

Jesteśmy Wspólnotą  Charyzmatyczną o nazwie „Ziarnko Gorczycy” powstałą przy parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny we Frysztaku.

Cel Wspólnoty

– odnowa życia duchowego, modlitwy, relacji z Bogiem
– odnowa życia duchowego parafii, otoczenia
– pogłębianie wiary, nadziei i miłości chrześcijańskiej
– życie według reguły podanej w zobowiązaniach dla animatorów
– ewangelizacja
– służba Kościołowi Katolickiemu poprzez rozwijanie otrzymanych darów i charyzmatów

Realizacja celów Wspólnot

Źródło i cel naszych działań odnajdujemy w Kościele Chrystusowym. Chcemy budować Go przez zgłębianie nauki Kościoła Katolickiego, odczytywanie i rozwijanie złożonych w nas mocą Ducha Świętego darów Bożych, zawierzanie Bogu przez Maryję własnej drogi życia oraz pracę w służbie Bogu, Kościołowi i drugiemu człowiekowi.
1.Spotykamy się regularnie, we wtorki po wieczornej mszy św. w salce Domu Parafialnego .
2.Życie wspólnotowe rozwijamy przez rożne formy, m.in.:                                       rekolekcje                                                                                                                  seminaria                                                                                                                    agape
konferencje                                                                                                                 włączanie się w życie parafii

 

Zadania Wspólnoty

Naszym głównym zadaniem jest odpowiedzieć swoim życiem na dar zbawienia. Chcemy to robić poprzez naśladowanie cnót Maryi, w mocy Ducha Świętego w życiu osobistym i wspólnotowym.
1.Osobista relacja z Bogiem budowana jest poprzez:
– korzystanie z sakramentów świętych
– regularną osobistą Adorację najświętszego sakramentu
– codzienną medytację Pisma Świętego
-codzienną modlitwę osobistą
– pełnienie dzieł miłosierdzia
– modlitwę w intencji wspólnoty

2.Wspólnotowe życie z Bogiem ubogacamy poprzez:
– regularne uczestnictwo w eucharystii
– regularne uczestnictwo w Adoracji Najświętszego Sakramentu
– regularne uczestnictwo w spotkaniach modlitewnych wspólnoty
– ewangelizację słowem , czynem i przykładem (świadectwo życia)
– czynny udział w podejmowanych przez wspólnotę dziełach
– troskę o dobro innych we wspólnocie
– szczerość i przejrzystość w relacjach wewnątrz Wspólnoty
– troskę o Kościół Święty zwłaszcza poprzez czynne zaangażowanie w życie parafii.

Zasady funkcjonowania Wspólnoty.

Świadomi, że każdy chrześcijanin jest zobowiązany troszczyć się o swoje życie w łasce uświęcającej i rozwijanie w sobie charyzmatów Ducha Świętego każdy członek wspólnoty zobowiązuje się:
– Uczestniczyć w poprzedzonym Eucharystią spotkaniu modlitewnym wspólnoty;
– Uczestniczyć w adoracji Najświętszego Sakramentu prowadzonej przez wspólnotę w    pierwszy czwartek miesiąca;
– Do codziennej modlitwy osobistej, połączonej z rachunkiem sumienia i rozważaniem Pisma    Świętego;
– Uczestniczyć w corocznych rekolekcjach zamkniętych dla wspólnoty;
– Uczestniczyć w organizowanym przez wspólnotę lub parafię czuwaniu przed Uroczystością   Zesłania Ducha Świętego;
– Regularnie korzystać z sakramentu pojednania.

Ponadto każdy we wspólnocie postanawia podjąć się starania, aby:
– Uczestniczyć w ciągu roku w Ogólnopolskim Czuwaniu Odnowy  w Duchu Świętym na    Jasnej Górze, dniu skupienia organizowanym  przez diecezjalnego koordynatora Odnowy w    Duchu   Świętym, Forum Charyzmatycznym lub innym spotkaniu o  charakterze charyzmatycznym;
– Korzystać z dowolnych źródeł (np. książki, audycje, programy lub prasa o tematyce religijnej) oraz dokumentów kościelnych (np.Katechizm Kościoła Katolickiego), aby pogłębiać swoją   wiarę, rozwijać wiedzę teologiczną oraz jedność z Kościołem Katolickim;
– Regularnie uczestniczyć w osobistej adoracji Najświętszego Sakramentu;
– Regularnie rozważać tajemnice męki, śmierci i zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa (np. nabożeństwo Drogi Krzyżowej), a szczególnie przez adorację Krzyża podczas  Triduum Paschalnego;